• Trang chủ  
  • Phần mềm kế toán

Kế toán Trí tuệ 8.1

- Phần mềm kế toán doanh nghiệp 
Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ quản trị tài chính - kế toán theo đúng thông tư 133/2016/TT-BTC và 200/2014/TT-BTC.
- Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp
Đáp ứng đầy đủ các thông tư mới nhất của nhà nước theo chế độ hiện hành.
Thông tư 107/2017/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp;
Thông tư 324/2016/TT-BTC Quy định Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước;
Thông tư 99/2018/TT-BTC hướng dẫn báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán Nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên;
Thông tư 77/2017/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách Nhà nước và hoạt động nghiệp vụ kho bạc Nhà nước;
Quyết định số 4377/QĐ-KBNN và 2899/QĐ-KBNN về việc ban hành quy trình nghiệp vụ thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước;
Thông tư số 45/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý và tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.


Hotline

0964 673 592

091 541 9296

HOTLINE
Dùng thử miễn phí